سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کتاب 10/7/1390

کتاب                               10/7/1390

                                  یادبودهای انقلاب جنگل


شامل خاطرات و نوشته ها و مقالات متعدد در زمینه مبارزات روحانی و مبارز شهید گیلان


میرزا کوچک خان جنگلی و نهضت جنگل


 


با نوشته هائی از :


دکتر افشار محمدیان – کریم کشاورز – حسن تهرانی افشاری – بحرالعلوم – فریدون نوزاد –


افشین پرتو – جعفر خمامی زاده – هوشنگ عباسی


 


این کتاب که اولین بار تهیه و تدوین یافته و با نگاهی تازه منتشر میگردد .


تالیف و گردآوری توسط هوشنگ عباسی و به کوشش محمد رضا توسلی   و با یادداشت و مقدمه ای


از دکتر منصور افشا ر محمدیان استاد و مدیر امور بین الملل دانشگاه گیلان به دست چاپ سپرده شد


و انتشارات بلور رشت با کیفیتی ممتاز آنرا نشر داده است .


تعداد صفحات 441 صفحه با تصاویر متعدد و گالینکور و روکش جلد .


 


قیمت : 100000 ریال

 

مراکز عرضه کتاب :

رشت  خ امام خمینی مقابل بازار بزرگ کتابفروشی فرازمند / امپراتور

رشت  خ مطهری مقابل خ انقلاب  کتابفروشی بدر

رشت  خ نامجو مقابل دانشگاه علوم پایه  فروشگاه لوح و قلم


رشت خ انقلاب حاجی آباد پاساژ گهر طبقه دوم   نشر گیلکان

رشت - میدان شهرداری  جنب کتابخانه ملی / موسسه انتشارات تمیرکبیر


رشت = خ بیستون  مقابل موزه رشت  کتابسرای دیبا


رشت - میدان شهرداری  ابتدای خ سعدی مجتمع فرهنگی مهران


رشت = میدان شهرداری  جنب کتابخانه ملی  کتابفروشی نصرت


 


کتاب جدید به میرزا کوچک خان و انقلاب جنگل منتشر شد

                                                                    کتاب                               10/7/1390

                                  یادبودهای انقلاب جنگل

شامل خاطرات و نوشته ها و مقالات متعدد در زمینه مبارزات روحانی و مبارز شهید گیلان

میرزا کوچک خان جنگلی و نهضت جنگل

 

با نوشته هائی از :

دکتر افشار محمدیان – کریم کشاورز – حسن تهرانی افشاری – بحرالعلوم – فریدون نوزاد –

افشین پرتو – جعفر خمامی زاده – هوشنگ عباسی

 

این کتاب که اولین بار تهیه و تدوین یافته و با نگاهی تازه منتشر میگردد .

تالیف و گردآوری توسط هوشنگ عباسی و به کوشش محمد رضا توسلی   و با یادداشت و مقدمه ای

از دکتر منصور افشا ر محمدیان استاد و مدیر امور بین الملل دانشگاه گیلان به دست چاپ سپرده شد

و انتشارات بلور رشت با کیفیتی ممتاز آنرا نشر داده است .

تعداد صفحات 441 صفحه با تصاویر متعدد و گالینکور و روکش جلد .

 

قیمت : 120000 ریال

 

 

 کتاب جدید به میرزا کوچک خان و انقلاب جنگل منتشر شد

                                                                    کتاب                               10/7/1390

                                  یادبودهای انقلاب جنگل

شامل خاطرات و نوشته ها و مقالات متعدد در زمینه مبارزات روحانی و مبارز شهید گیلان

میرزا کوچک خان جنگلی و نهضت جنگل

 

با نوشته هائی از :

دکتر افشار محمدیان – کریم کشاورز – حسن تهرانی افشاری – بحرالعلوم – فریدون نوزاد –

افشین پرتو – جعفر خمامی زاده – هوشنگ عباسی

 

این کتاب که اولین بار تهیه و تدوین یافته و با نگاهی تازه منتشر میگردد .

تالیف و گردآوری توسط هوشنگ عباسی و به کوشش محمد رضا توسلی   و با یادداشت و مقدمه ای

از دکتر منصور افشا ر محمدیان استاد و مدیر امور بین الملل دانشگاه گیلان به دست چاپ سپرده شد

و انتشارات بلور رشت با کیفیتی ممتاز آنرا نشر داده است .

تعداد صفحات 441 صفحه با تصاویر متعدد و گالینکور و روکش جلد .

 

قیمت : 120000 ریال

 

 

 کتاب جدید به میرزا کوچک خان و انقلاب جنگل منتشر شد

                                                                    کتاب                               10/7/1390

                                  یادبودهای انقلاب جنگل

شامل خاطرات و نوشته ها و مقالات متعدد در زمینه مبارزات روحانی و مبارز شهید گیلان

میرزا کوچک خان جنگلی و نهضت جنگل

 

با نوشته هائی از :

دکتر افشار محمدیان – کریم کشاورز – حسن تهرانی افشاری – بحرالعلوم – فریدون نوزاد –

افشین پرتو – جعفر خمامی زاده – هوشنگ عباسی

 

این کتاب که اولین بار تهیه و تدوین یافته و با نگاهی تازه منتشر میگردد .

تالیف و گردآوری توسط هوشنگ عباسی و به کوشش محمد رضا توسلی   و با یادداشت و مقدمه ای

از دکتر منصور افشا ر محمدیان استاد و مدیر امور بین الملل دانشگاه گیلان به دست چاپ سپرده شد

و انتشارات بلور رشت با کیفیتی ممتاز آنرا نشر داده است .

تعداد صفحات 441 صفحه با تصاویر متعدد و گالینکور و روکش جلد .

 

قیمت : 120000 ریال

 

 

 کتاب جدید به میرزا کوچک خان و انقلاب جنگل منتشر شد

                                                                    کتاب                               10/7/1390

                                  یادبودهای انقلاب جنگل

شامل خاطرات و نوشته ها و مقالات متعدد در زمینه مبارزات روحانی و مبارز شهید گیلان

میرزا کوچک خان جنگلی و نهضت جنگل

 

با نوشته هائی از :

دکتر افشار محمدیان – کریم کشاورز – حسن تهرانی افشاری – بحرالعلوم – فریدون نوزاد –

افشین پرتو – جعفر خمامی زاده – هوشنگ عباسی

 

این کتاب که اولین بار تهیه و تدوین یافته و با نگاهی تازه منتشر میگردد .

تالیف و گردآوری توسط هوشنگ عباسی و به کوشش محمد رضا توسلی   و با یادداشت و مقدمه ای

از دکتر منصور افشا ر محمدیان استاد و مدیر امور بین الملل دانشگاه گیلان به دست چاپ سپرده شد

و انتشارات بلور رشت با کیفیتی ممتاز آنرا نشر داده است .

تعداد صفحات 441 صفحه با تصاویر متعدد و گالینکور و روکش جلد .

 

قیمت : 120000 ریال